Your address will show here +12 34 56 78
โปรโมชั่น

สมัครภายในเดือนนี้ รับเลยส่วนลดต่างๆมากมาย

฿ 3700
สมัครเรียนแบบ 8 ครั้ง
คอร์สวาดเส้นมัณฑนศิลป์
หรือคอร์สออกแบบ
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 4,400 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 3,700 บาท การชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง

฿ 3450
สมัครเรียนแบบ 8 ครั้ง พร้อมกัน 2 วิชา
คอร์สวาดเส้น + คอร์สออกแบบใดก็ได้

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลดจากปกติคอร์สเรียนละ 4,400 บาท เหลือวิชาละ 3,450 บาท การชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชยวิชาละ 1 ครั้ง

฿ 5150
สมัครเรียนแบบ 12 ครั้ง
คอร์สวาดเส้นมัณฑนศิลป์
หรือคอร์สออกแบบ
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 6,000 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 5,150 บาท การชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 12 ครั้ง ชดเชย 2 ครั้ง

฿ 4950
สมัครเรียนแบบ 12 ครั้ง พร้อมกัน 2 วิชา
คอร์สวาดเส้น + คอร์สออกแบบใดก็ได้

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลดจากปกติคอร์สเรียนละ 6,000 บาท เหลือวิชาละ 4,950 บาท การชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 12 ครั้ง ชดเชยวิชาละ 2 ครั้ง

฿ 5150
สมัครเรียนแบบ 8 ครั้ง
คอร์สความถนัดทางสถาปัตย์
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 4,400 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 3,700 บาท การชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง

฿ 5150
สมัครเรียนแบบ 12 ครั้ง
คอร์สความถนัดทางสถาปัตย์
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 6,000 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 5,150 บาทการชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 12 ครั้ง ชดเชย 2 ครั้ง

฿ 8150
สมัครเรียนแบบ 20 ครั้ง
คอร์สความถนัดทางสถาปัตย์
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 9,600 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 8,150 บาท การชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 20 ครั้ง ชดเชย 2 ครั้ง

฿ 4400
สมัครเรียนแบบ 8 ครั้ง
คอร์สศิลปะเด็กที่ไม่เด็ก
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากราคาปกติคอร์สเรียนละ 5,200 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 4,400 บาทการชดเชยขาดเรียน-คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง

฿ 4400
สมัครเรียนแบบ 8 ครั้ง
คอร์สสีน้ำฮิปสเตอร์
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 5,200 บาท เหลือคอร์สเรียนละ 4,400 บาทการชดเชยขาดเรียน คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง